محاسبات هد و ارتفاع پمپ

ارتفاع پمپ، ستونی از آب یا مایعی دیگر است که در یک لوله عمودی فشار مشخصی را بر سطح افقی انتهای لوله اعمال میکند. میزان این فشار بر حسب پوند بر اینچ مربع (Psi) یا بر حسب تعداد و اندازه فوت مایع که فشاری مساوی را بر روی یک سطح یکسان اعمال میکند، قابل محاسبه میباشد.

وزن ستون مایع در پمپ، فشاری را تولید میکند که معرف موضوع مهمی به نام ارتفاع بر روی سطح میباشد. وزنی که بر روی سطح اعمال میشود و تولید فشار میکند، وزن مایع است. در یک ستون آب سرد با دمای ۳۲ تا ۸۰ درجه فارنهایت با ارتفاعی با اندازه تقریبی ۳۱/۲ فوت، فشار سنج متصل به انتهای ستون فشاری برابر با Psi 1 را نمایان میکند اما اگر مایع ستون، بنزینی با چگالی ۷۵/۰ و ارتفاع ۰۸/۳ باشد همان فشار Psi 1 را در انتهای ستون اعمال میکند.

نمودار بالا چیست و چه کاربردی دارد؟

نموداری که در بالا مشاهده میشود، نمودار تبدیل فشار به ارتفاع بر مبنای آب با دمای ۶۲ درجه فارنهایت است که میتوان از آن برای هر درجه حرارتی که بین ۳۲ تا ۸۰ درجه فارنهایت باشد و همچنین مایعاتی به جز آب استفاده نمود. ارتفاع مایع نیز با تقسیم نمودن ارتفاع آب بر حسب فوت بر چگالی نسبی مایع مشخص، بدست آورد. از این نسبت نتیجه میگیریم ارتفاع و فشار اصلاحات و تعاریفی هستند که قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند بنابراین باید برای تبدیل نمودن آنها به یکدیگر از واحد های صحیح استفاده نمود.

ارتفاع ساکن یا استاتیکی در پمپ

ارتفاع استاتیکی یا ساکن در پمپ، ارتفاعی از ستون یک مایع است که بر روی ورودی یا خروجی پمپ اعمال میگردد. این ارتفاع که با نام ارتفاع استاتیکی یا ساکن خوانده میشود، ساکن بر روی ورودی یا خروجی است و بر حسب میزان مشخصی از فوت مایع بیان میگردد. اختلافی که در بلندی وجود دارد و قابل محاسبه در شرایط متفاوت محیطی است که یک پمپ روی آن سوار شده است، ارتفاع استاتیکی یا ساکن نامیده میشود.

فشار بخار مایع 

هر مایعی در هر دمایی که بالاتر از نقطه انجمادش باشد به دلیل تبخیر شدن مایع فشاری را بر سطح آزاد آن وارد میکند که این فشار را فشار بخار مایع مینامند. فشار بخار مایع تابعی است از درجه حرارت مایع. به این معنا که هر چه میزان درجه حرارت بالاتر باشد فشار بخار مایع بیشتر است. فشار بخار مایع عامل مهمی در شرایط ورودی پمپ هایی است که مایعات مختلفی را جابجا میکنند. بعنوان مثال: پمپ آبرسانی و تاسیساتی، پمپ آب شناور، پمپ کفکش و لجن کش و موتور پمپ.

در سیستمهای جابجایی مایعات، فشار بخارمایع چگونه است؟

در هر نقطه در سیستم های جابجایی مایعات، نباید میزان فشار کمتر از فشار بخار مایعی باشد که به دمای مایع مربوط است زیرا در اینصورت ممکن است بخاری که تشکیل میشود بخشی از جریان مایع به پمپ یا همه آن را با توقف روبرو سازد.

عمق مکش ساکن یا استاتیکی چیست؟

فاصله عمودی از سطح مایع در مخزن ورودی تا خط مرکزی پمپ بر حسب فوت را عمق مکش ساکن میگویند. در شکل زیر بخشa، محل قرارگیری پمپ بالای سطح مایع مخزن ورودی میباشد. بنابراین فقط تا فاصله ای که به عمق و ارتفاع بالا کشیدن مایع مربوط است عمق مکش ساکن میگویند و لوله های افقی جز مکش ساکن به حساب نمی آیند.

ارتفاع ساکن مکش ورودی چیست و در چه صورتی وجود دارد؟

اگر محل قرارگیری پمپ پائین تر از مخزن ورودی باشد در اینصورت ارتفاع ساکن یا استاتیکی مکش نیز وجود خواهد داشت. از لحاظ عددی ارتفاع ساکن مکش ورودی عبارت از فاصله عمودی بین سطح مایع در مخزن ورودی تا خط مرکزی پمپ بر حسب فوت میباشد.

ارتفاع ساکن خروجی چیست؟

ارتفاع ساکن استاتیکی خروجی همان فاصله عمودی از خط مرکزی پمپ تا نقطه آزاد یا رها شدن مایع از لوله خروجی بر حسب فوت است. یعنی اگر هدف ما محاسبه ارتفاع ساکن خروجی باشد، باید با دقت زیادی نقطه رها شدن مایع از لوله خروجی را مورد مشاهده قرار دهیم. البته در بعضی طرحها ممکن است معین و مشخص کردن دقیق نقطه مشکل باشد.

ارتفاع ساکن کلی چیست؟

ارتفاع ساکن کلی در یک پمپ بصورت فاصله عمودی میان سطح مایع در مخزن ورودی و سطح خروجی مایع تا محل جابجایی آن بر حسب فوت، تعریف میشود.

ارتفاع اصطکاکی چیست و در کجا قرار دارد؟

ارتفاع اصطکاکی همان ارتفاع مورد نیاز برای غلبه بر مقاومت لوله ها، شیر ها و اتصالات در سیستم پمپاژ است که اندازه گیری آن بر حسب فوت مایع جابجا شده میباشد. محلی که ارتفاع اصطکاکی در آن دیده میشود در سمت ورودی و خروجی پمپ بوده و از طریق گنجایش جابجایی مایع، اندازه لوله، نوع لوله، طبیعت مایع جابجا شده و وضعیت داخلی لوله دچار تغییراتی میگردد.

مقاومت اتصالات در لوله ها بر حسب چه معیاری مشخص میشود؟

مقاومت اتصالات در لوله ها بطور معمول بر حسب طول لوله ای مستقیم که معادل مقاومت اتصال با قطر مساوی است در نظر گرفته میشود.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید