انواع پروانه در پمپ

حرکت از موتور محرک به وسیله شفت به پروانه منتقل میشود سیال از چشمه پروانه به سمت پره ها حرکت کرده و در امتداد پره ها به طرف محیط پروانه جریان می یابد.

پروانه پمپ وظیفه انتقال انرژی را به سیال بعهده دارد یک پروانه از قسمت های زیر تشکیل شده است:

  • توپی پروانه

با محور پمپ در تماس است و خار یا کلید جهت اتصال به پروانه به شافت روی آن قرار دارد.

  • پره های پروانه یا ون

سیال بعد از ورود به چشمه پروانه در امتداد پره ها به طرف محیط پروانه جریان می یابد در حین حرکت سیال بر انرژی جنبشی آن افزوده میشود.

  • لفافه

دیواره جانبی پروانه را تشکیل میدهد امکان دارد دو طرف پره ها لفافه داشته باشد یا یک طرف و یا اصلا نداشته باشد.

  • چشمه پروانه

سیال از طریق چشمه پروانه وارد پره های پروانه میشود.

انواع پروانه از لحاظ ساختمان مکانیکی

  • پروانه بسته

پره های پروانه بین دو صفحه به نام لفافه پروانه قرار میگیرد از آنجا که در صورت وجود مواد جامد امکان انسداد پروانه وجود دارد این نوع پره ها برای پمپاژ سیالی که حاوی مواد جامد باشند استفاده نمیشوند.

  • پروانه نیمه باز

پروانه از یک طرف به وسیله لفافه بسته شده است به منظور به حداقل رساندن انسداد پروانه ها تعداد پره ها کم و طول آنها بلند انتخاب میشود.

  • پروانه باز

پره ها بدون لفافه بوده بنابراین از انجا که در این پره ها مشکل انسداد وجود ندارد به عنوان لجن کش میتوان از آنها استفاده کرد.

انواع پروانه از نظر جهت جریان سیال

  • جریان شعاعی

سیال در جهت محور وارد پروانه میشود و در جهت شعاعی از آن خارج میشود در این نوع پروانه ها سیال در طول پره ها به علت گریز از مرکز حرکت کرده و انرژی جنبشی سیال افزایش می یابد در مواردی که نیاز به هد بالا و دبی کم باشد از این نوع پروانه ها استفاده میشود، پروانه های استفاده شده در پتروشیمی بیشتر از این نوع است.

  • جریان محوری

در این نوع پروانه نیروی گریز از مرکز برای تولید فشار دخالتی ندارد جریان در جهت محور وارد و در همان جهت خارج میشود در مواردی که نیاز به دبی بالا و هد پایین باشد از این نوع پروانه استفاده میشود یک نمونه از پره های جریان محوری ایندیوسر ها هستند ایندیوسر قبل از پروانه قرار گرفته و هر دو بر روی یک شافت سوار میشود بنابراین سرعت دورانی هر دو یکی است هدف اصلی بکاری گیری ایندیوسر افزایش فشار ورودی پروانه اصلی وجلوگیری از وقوع کاویتاسیون بر روی آن میباشد.

  • جریان شعاعی، محوری

در این نوع پروانه ها هوب مخروطی شکل است جریان در جهت محور وارد پروانه میشود و در جهتی که زوایه با محور میسازد از آن خارج میشود درحقیقت این پروانه ها حالتی ما بین پروانه های جریان شعاعی و پروانه های جریان محوری خواهند داشت.

تقسیم بندی پروانه از لحاظ وضعیت ورود سیال

مکش یک طرفه Single suction : تنها در یک طرف پروانه دهانه مکش وجود دارد و سیال از آنجا وارد پروانه میشود.

مکش دو طرفه Double suction : در هر دو طرف پروانه دهانه مکش وجود دارد و سیال از هر دهانه وارد پمپ میشود ظرفیت آبدهی پمپ Double suction دوبرابر پمپ Single suction خواهد بود.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید