برچسب: set control

ست کنترل

پمپ ها یکی از تجهیزات مهم و تاثیر گذار در صنایع مختلف میباشند. پمپ ها از یک طرف به منبع الکتریکی متصل بوده و از طرف دیگر بوسیله پره های موجود در پمپ، سیال عبوری را بفشار مورد نظر میرسانند.

بارگذاری بیشتر