برچسب: ست کنترل

ست کنترل

پمپ ها یکی از تجهیزات مهم و تاثیر گذار در صنایع مختلف میباشند. پمپ ها از یک طرف به منبع الکتریکی متصل بوده و از طرف دیگر بوسیله پره های موجود در پمپ، سیال عبوری را بفشار مورد نظر میرسانند.

تنظیمات ست کنترل

عملکرد ست کنترل به اینصورت است که هر وقت فشار آب داخل لوله های آب داخل ساختمان به دلیل مصرف (به علت باز شدن شیرها و یا وجود نشتی در سیستم آبرسانی) از مقدار حداقل فشار تنظیم شده کمتر شود،

بارگذاری بیشتر