نحوه انتقال آب در پمپ گریزازمرکز (پارت دوم)

نیروی گریز از مرکز باعث بیرون ریختن آب از سطل میشود در پمپ های گریزازمرکز کافیست دوپره مجاور را مانند ظرفی فرض کنیم که سیال پمپ شونده به داخل آن میریزد ظرفی که کف ندارد و در حقیقت فقط از دو دیواره تشکیل شده بعلت نیروی گریزازمرکز سیال در طول پره ها حرکت کرده و به داخل پوسته تخیله میشود سیال از چشمه پمپ وارد پروانه میشود با چرخش پروانه سیال در فضای بین پره ها به چرخش در آمده و به بیرون از پروانه حرکت داده میشوند زمانیکه سیال چشمه پروانه را ترک میکند در چشمه پمپ یک ناحیه کم فشار ایجاد میشود این ناحیه کم فشار باعث مکش سیال از دهانه ساکشن به چشمه پمپ میشود تیغه های پروانه منحنی شکل هستند پس سیال بعلت نیروی گریزازمرکز به خارج از پروانه فرستاده میشود سیال پس از ترک پروانه به داخل پوسته تخیله میشود پوسته حلزونی شکل بوده و سطح مقطع آن از زبانه تا دهانه دیس شارژ درحال افزایش است سیال توسط پوسته جمع آوری شده و به دهانه دیس شارژ فرستاده میشود.

مخروط AوA پیریم را درنظر بگیرید سطح مقطع Aاز سطح مقطع Aپیریم کوچکتر است سیال از این مخروط درحال عبور است مشاهده میشود که سرعت سیال به تدریج درحال کم شدن است. نتیجه ای که میگیرید این است که سرعت با افزایش سطح مقطع کاهش می یابد حال دو فشار سنج در محل های ۱و ۲ قرار میدهیم مشاهده میشود که فشار ۲از فشار ۱بیشتر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که سرعت و فشار باهم رابطه عکس دارند.

در پمپ سانتریفیوژ معمولا از الکتروموتور برای بحرکت درآوردن شافت و پروانه استفاده میشود انرژی الکتریکی توسط موتور به انرژی میکانیکی تبدیل میشود و انرژی مکانیکی باعث چرخش پروانه و شافت میگردد سیال در بین پره ها شروع بحرکت خواهد کرد و سرعت و فشار آن مرتبا زیاد میشود تا زمانی که سیال به نوک پره برسد در حین حرکت سیال در طول پره ها انرژی مکانیکی به انرژی جنبشی و انرژی فشاری تبدیل و به سیال منتقل میگردد سیال پس از ترک پروانه با حداکثر انرژی جنبشی به داخل پوسته تخلیه میشود در پوسته پمپ حلزونی سطح مقطع مرتبا درحال افزایش است و از طرفی میزان دبی پمپ نیز در مقطع های مختلف یکسان نخواهد بود.

چهار مقطع A.B.C.D را در نظر بگیرید چون سطح مقطع متناسب با مقدار سیال جاری در آن مقطع بوده و اندازه مقطع نیز مرتبا در حال تغییر است در نتیجه متوسط سرعت ثابت میماند. چرا باید سرعت پوسته در ثابت نگه داشته شود؟

هدف از ثابت نگه داشتن سرعت در پوسته جلوگیری از افزایش فشار استاتیکی در پوسته بخاطر افزایش سطح مقطع است. همانطور که قبلا گفته شد با افزایش سطح مقطع سرعت کاهش و فشاراستاتیکی افزایش می یابد تغییر فشار استاتیکی سیال در داخل پوسته بخاطر افزایش سطح مقطع است همانطورکه قبلا گفته شد با افزایش سطح مقطع سرعت کاهش و فشار استاتیکی افزایش می یابد تغییر فشار استاتیکی سیال در داخل پوسته منجر به ایجاد نیروی ردیال فورس در پروانه میشود با ثابت نگه داشتن فشار در پوسته از ایجاد این نیرو جلوگیری میشود اما درعمل تغییر فشار استاتیکی در داخل پوسته بعلت افزایش سطح مقطع در آن حتی زمانیکه فوم در شرایط راندمان بهینه خود یا همان BEP کار میکند نیز وجود دارد بنابراین درحالت واقعی درصدی از افزایش فشار در پمپ بعلت افزایش سطح مقطع پوسته ایجاد میشود، طی برآورد های انجام شده مقدار افزایش فشار استاتیکی در پوسته حدودا یک سوم مقدار افزایش فشار استاتیکی در پروانه میباشد.

بطور خلاصه تغییرات انرژی در عبارتست از:

  • در موتور انرژی الکتریکی به میکانیکی
  • در پروانه پمپ سانتریفیوژ انرژی مکانیکی به انرژی جنبشی و فشاری
  • و در پوسته انرژی جنبشی به انرژ فشاری تبدیل میشود.

نحوه انتقال آب در پمپ گریزازمرکز (پارت اول)

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید