تعمیر و نگهداری پمپ (پارت سوم)

پوسته و رینگ های سایشی

توصیه ها و روشهای زیر فقط بصورت خطوط راهنمای عمومی برای انتهای آبده پمپ پیشنهاد میشوند.

وقتی دستور العمل های تعمیر و نگهداری و بهره برداری سازندگان پمپ در دسترس میباشند، بهترین منبع اطلاعاتی برای مجموعه پمپ محسوب میگردند.

 • همپوشانی پوسته و سطح گاسکت را برای هم مرکزیت، هم راستایی و تعامد بررسی کنید.
 • انطباق رینگ سایشی را ۰۰۱/۰ اینچ تا ۰۰۲/۰ اینچ برانداز کنید. تا از هم مرکزیت آن با سطوح همپوشانی اطمینان حاصل کنید.
 • رینگ سایشی نو با OD (قطر خارجی) ۰۰۲/۰ اینچ تا ۰۰۳/۰ اینچ بزرگتر از قطر سوراخ پوسته، ماشین کنید.
 • رینگ سایشی را در محفظه نصب کنید و آنرا در مکان خود با خال جوش در ۳یا ۴ نقطه و یا با پیچ های تنظیم قفل کنید. همینکه پیچ های تنظیم را محکم کردید رینگ را بکوبید تا مانع به عقب برگشتن آن شوید.
 • قطر داخلی رینگ سایشی را ماشین کنید تا مطمئن شوید که لقی لازم برای پروانه مطابق با راهنمای سازنده بوجود آمده است.
 • همپوشانی پوسته را بررسی کنید تا مطمئن شوید که لقی صحیح ۰۰۰۴/۰ اینچ یا کمتر بین سطح همپوشانی پوسته و در پوش یا آداپتور بوجود آمده است.
 • بررسی کنید تا مطمئن شوید که سطح همپوشانی با خط مرکزی اش به اندازه ۰۰۲/۰ اینچ موازی یا به اندازه ۰۰۱/۰ اینچ عمود است.
 • همچنین سطح گاسکت باید تمیز باشد تا حداکثر بیرون زدگی آن ۰۰۳/۰ اینچ و آزاد از هر گونه حفره یا خراش در سطح سیل مکانیکی باشد. بعلاوه باید برخط مرکزی سطح همپوشانی به اندازه به اندازه۰۲۲/۰ اینچ عمود باشد.

وقتی که پمپ بسته را باز میکنید، لقی شعاعی بین پروانه و رینگ های سایشی پوسته را بررسی کنید. لقی شعاعی باید برابر یا درون ۰۰۱/۰ اینچ در اطراف قطر باشد.

پیاده سازی مجموعه بیرون کشیدنی پشتی

چون مجموعه پیاده شده است، باید شیم های زیر پای محفظه یاتاقان را جمع آوری، علامت گذاری و برای بازرسی انبار کنیم. همچنین برای هاب کوپلینگ و خار (کلید) نیز اینکار انجام میشود. برای برداشتن پروانه نباید هرگز از گرما استفاده کنیم چون امکان احتراق سیال جس شده وجود دارد که باعث صدمه دیدن پرسنل و عیوب خاصیتی میشود. بعلاوه توصیه که موقع جابجایی پروانه باز از دستکش های سخت کار استفاده کنیم، چون لبه های پره ممکن است تیز باشند و باعث بریدگی شوند.

وقتی که پکینگ استفاده میکنیم:

گلند را عقب بکشید و در پوش پشتی و کاسه نمد را از آداپتور بردارید. بوش شافت و گلند را از روی شافت برداشته و پکینگ و رینگ فانوسی را از کاسه نمد جدا کنند.

وقتی که از سیل مکانیکی استفاده میکنیم:

گلند را بدقت عقب بکشید. درنظر داشته باشید که عضو ثابت سیل مکانیکی در داخل گلند میباشد. کاسه نمد یا محفظه سیل مکانیکی را بدقت از روی عضو چرخشی سیل مکانیکی بردارید که بر روی بوش شافت قرار دارد. عضو چرخشی سیل مکانیکی را از روی بوش شافت بردارید. سپس گلند را از شافت و عضو ثابت سیل مکانیکی را از گلند جدا کنید.

در این لحظه امکان پذیر است تا پین های راهنما را بردارید و آداپتور را از محفظه یاتاقان باز کنید. اکنون گاسکت بین آداپتور و محفظه یاتاقان را برداشته و سطوح گاسکت را برای نصب گاسکت جدید در هنگام دمونتاژ تمیز کنید. اکنون میتوان پرتاب کننده روغن و سیل مکانیکی لبه دار یا جدا کننده یاتاقان نزدیکتر به انتهای پروانه شافت را برداشت.

پیاده سازی محفظه یاتاقان

 • پیچ های محکم کنده در پوش یاتاقان را بردارید.
 • برای برداشتن مجموعه شافت پیچ های جکی را بطوریکنواخت محکم کنید تا با کنار رفتن در پوش یاتاقان، درون محفظه یاتاقان مشخص شود. در این زمان میتوان متلقات شافت را از محفظه یاتاقان بیرون کشید.
 • اورینگ در پوش یاتاقان را بردارید.
 • خار فنری که یاتاقان کف گرد را در پوش یاتاقان قرار میدهد را برداشته و سپس در پوش یاتاقان را از شافت جدا کنید. یاتاقان ها را در موقعیت شان باقی گذارید.
 • سیل مکانیکی لبه یا جدا کننده یاتاقان را از درپوش یاتاقان جدا کنید.
 • یاتاقان شعاعی را از شافت جدا کنید.
 • مهره قفلی و واشر قفلی یاتاقان کف گرد را بردارید.
 • یاتاقان کف گرد را از شافت جدا کنید.

موقع برداشتن یک یاتاقن از شافت، مهم است که نیرو را فقط بر رینگ داخلی آن وارد کنیم یاتاقان ها را برای بازرسی حفظ کنید.

تعمیر و نگهداری پمپ (پارت دوم)

دیدگاهتان را بنویسید