برچسب: LOG Sheet

LOG Sheet چیست

دمای سیال پمپ شونده فشار ورودی و خروجی پمپ  Level سیال موجود در منبع که پمپاژ در آن صورت میگیرد دبی پمپ آمپر مصرفی اختلاف فشار دو سر استرینر در صورت وجود سیستم روغن کاری گردشی برای پنل کیس و

بارگذاری بیشتر