برچسب: گشتاور پمپ

گشتاور لازم برای راه اندازی پمپ

معمولا گشتاور راه انداز پمپ سانتریفوژ کم میباشد به نحوی که ملاحظات خاص نیاز نمیباشد. البته چنانچه ماشین محرک پمپ توربین آب، بخار یا گاز باشند لازم است تدابیر مناسب بر روی پمپ پیش بینی شود. اختلاف بین گشتاور ماشین

بارگذاری بیشتر