برچسب: کاویتاسیون در پمپ

کاویتاسیون در پمپ و اتصالات

کاویتاسیون در لغت از کلمه ی cavity به معنای حفره آمده و منظور از کاویتاسیون ایجاد حفره یا حفره زایی است. درصورت وقوع کاویتاسیون یکی از خسارات کاویتاسیون ایجاد خوردگی و حفره بر روی بدنه پروانه و پوسته پمپ است.

بارگذاری بیشتر