برچسب: تعمیر پمپ

تعمیر و نگهداری پمپ (پارت سوم)

پوسته و رینگ های سایشی توصیه ها و روشهای زیر فقط بصورت خطوط راهنمای عمومی برای انتهای آبده پمپ پیشنهاد میشوند. وقتی دستور العمل های تعمیر و نگهداری و بهره برداری سازندگان پمپ در دسترس میباشند، بهترین منبع اطلاعاتی برای

تعمیر و نگهداری پمپ (پارت دوم)

برای اطمینان از اینکه هر جزئی از پمپ را بدرستی بازرسی کرده ایم، توصیه میشود که از فنون استاندارد شده پیاده سازی پیروی کنیم. اینکار به ما اطمینان میدهد که پمپ های یکسان با روش های یکسان پیاده سازی شده

تعمیر و نگهداری پمپ (پارت اول)

در یک زمان، هدف نهایی برای تعمیر پمپ، برگرداندن آن به استاندارد سازندگان اصلی دستگاه (OEM) بود. ترکیب این موضوع با استراتژی (راهبرد) متحد تعمیر پمپ، گرایش به تعویض قطعه خراب شده را ایجاب و برگرداندن پمپ را با سرعت

نگهداری و تعمیرات پمپ

اساسا میتوان گفت که ما دو نوع استراتژی نگهداری و تعمیرات پمپ ها داریم: نگهداری و تعمیرات شکست نگهداری و تعمیرات شکست با نام های نگهداری و تعمیرات اصلاحی، تعمیر در هنگام خرابی و کار تا از کارافتادگی نیز شناخته

بارگذاری بیشتر